Tematem spotkania z władzami miasta pn. Czyste powietrze w Cieszynie w dniu 17 lutego o godz. 16.30 w Domu Narodowym ma być odpowiedź na zasadnicze pytanie: Jak dalece poważnie traktuje się smogowe zagrożenia zdrowotne dla mieszkanek i mieszkańców?  Wszyscy zdajemy sobie sprawę z zagrożeń klimatycznych. Miasto w ostatnich latach dokonało m.in. termomodernizacji budynków publicznych, wymiany oświetlenia ulicznego na energooszczędne, wymiany części pieców. Jednak działania w naszej opinii są zbyt powolne i niemalże symboliczne. W budżecie miasta na 2022 rok przewidziano kwotę 4,5 mln złotych na realizację uchwały antysmogowej. W trosce o dobro wszystkich zwracamy uwagę, że podjęte dotychczas działania są niewystarczające i nie przystają do obecnej sytuacji – oczekujemy wszyscy działań radykalnych i zdecydowanych. Przesłałyśmy zatem do Burmistrzyni Miasta Cieszyna p. Gabrieli Staszkiewicz ok. 30 pytań ułożonych przez nasze Stowarzyszenie KKK, na które oczekujemy odpowiedzi podczas spotkania.

Odpowiedzi udzielać będzie czworo przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Cieszynie:

 1. Burmistrzyni Miasta Cieszyna Gabriela Staszkiewicz
 2. Wiceburmistrz Miasta Cieszyna Przemysław Major
 3. Prezeska Zarządu Zakładu Budynków Miejskich w Cieszynie Elżbieta Domagała
 4. Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta Arkadiusz Skowroński.

Pytania przesłane do władz miasta Cieszyna przez Stowarzyszenia Klub Kobiet Kreatywnych:

I – SEKTOR KOMUNALNO – BYTOWY– ogrzewanie budynków (13 250 nieruchomości na terenie Cieszyna – dane GUS z 2020 r.):
 1. Czy wykonano inwentaryzację źródeł ciepła we wszystkich nieruchomościach? (Ustawa o emisyjności z 2020 r. nakłada obowiązek na właścicieli nieruchomości /zarządcy do składania deklaracji o źródłach ogrzewania  – dane będą znane dopiero w III/IV kwartale 2022 roku)
 2. Czy są wykorzystywane odnawialne źródła energii w budynkach publicznych, ile i gdzie?
 3. Miasto nie wymieniło na czas  źródeł ciepła we własnych 640 budynkach komunalnych. Dlaczego są takie opóźnienia i jak wygląda sprawa kar dla samorządów? (źródło: beskidzka24.pl z 20.11.2021 r.). Około 20 mln ma kosztować wymiana 640 pieców w budynkach komunalnych tj. koszt 31 250 zł/piec. Skąd taka kwota, skoro samorząd wspiera mieszkańców, którzy dokonają wymiany pieca, dotacją celową w wysokości 6 000 zł, z założenia do 50% kosztów? (Uchwała UM z 27.08.2020 r.)
 4. Czy w czasie remontu ulicy Głębokiej zostały wykonane przyłącza CO do wszystkich nieruchomości znajdujących się wzdłuż ulicy, również dla tych niepodłączonych?
 5. W budżecie miasta 2021 r. przeznaczono 5 mln zł na ochronę powietrza, a w 2022 r. prognoza budżetowa zakłada 4,5 mln zł, to zapewne mało na wszystkie plany, czy Miasto  stara się o dotację ze środków unijnych i na jaki cel?
 6. Czy są dotacje/preferencje z budżetu miasta dla mieszkańców instalujących odnawialne źródła energii?
 7. Ile osób skorzystało z punktu obsługi programu „Czyste Powietrze” i z jakim efektem?
 8. Czy jest znana liczba właścicieli nieruchomości dotkniętych „ubóstwem energetycznym” i jakie wsparcie ze strony miasta jest przewidziane?
 9. W grudniu br. Straż Miejska w Cieszynie zaczęła przeprowadzać kontrole domowych palenisk z wykorzystaniem drona wyposażonego w czujniki do analizy składu dymu. Jak w praktyce funkcjonuje ten system monitorujący kopcące gospodarstwa domowe? Ile kontroli przeprowadzono w sezonie zimowym 2020/2021 i obecnie? Jak efektywne są te kontrole palenisk, również dronem, ile zostało nałożonych mandatów na „trucicieli”?
II – OGRANICZENIE EMISJI Z TRANSPORTU
 1. Z jakich rozwiązań będzie korzystać miasto, ograniczając smog, którego źródłem są samochody i który ma negatywny wpływ na zdrowie mieszkańców?
 2. Jakie starania podejmuje samorząd do ustanowienia strefy czystego transportu, co pomoże ograniczyć ruch najbardziej szkodliwych pojazdów. Zależy nam na informacji, która nie pozostanie tylko w deklaracji.
 3. Czy jest planowane utworzenie  strefy ograniczonego ruchu w ścisłym centrum Cieszyna, jeśli tak, to jaki będzie obejmować teren?
 4. W jaki sposób jest realizowane utrzymanie dróg ograniczające wtórną emisję? Czy można wprowadzić program regularnego mycia ulic na mokro “ulice bez pyłu” (poza przymrozkami)?
 5. Czy jest planowane wdrożenie energooszczędnych, niskoemisyjnych rozwiązań w transporcie publicznym?
 6. Jak wyglądają plany utworzenia komunikacji rowerowej?
 7. Co sądzi Pani o wprowadzeniu dobrych praktyk, takich jak:
 • ograniczenie bezpłatnego parkowania dla pracowników urzędów oraz radnych
 • ograniczenie możliwości otrzymywania kilku abonamentów przez członków jednego gospodarstwa domowego do Strefy Płatnego Parkowania (SPPN)
 • uruchomienie darmowej komunikacji autobusowej w dniach incydentów smogowych
 • wprowadzenia programu kontroli „trucicieli” drogowych. Czy jest prowadzona kontrola na stacjach diagnostycznych?
III  – OGRANICZENIE EMISJI PRZEMYSŁOWEJ
 1. Czy jest prowadzony nadzór nad działalnością przemysłu?
 2. Czy są przeprowadzane kontrole obowiązków wynikających z pozwoleń?
IV – INFORMACJA O JAKOŚCI POWIETRZA W CIESZYNIE
 1. Jakie urządzenia monitorują stężenia szkodliwych substancji w powietrzu, jak np. toksycznych pyłów PM 2,5?
 2. Czy i kto w mieście analizuje dane z Airly Map? Czy oprócz Sanepidu jest jakiś inny podmiot do monitorowania zanieczyszczenia powietrza?
 3. Na jakiej podstawie prognozuje się poprawę jakości powietrza? Czy prowadzi się statystykę wymiany przestarzałych urządzeń grzewczych na bardziej ekologiczne – zarówno w gospodarstwach domowych, jak i w budynkach publicznych? Ile gospodarstw domowych wymieniło tzw. kopciuchy na ekologiczne systemy grzewcze?
 4. Jak działa system monitorowania zanieczyszczenia powietrza i informowania o smogu? Czy i kiedy pojawią się w śródmieściu i w okolicy ścieżki spacerowej wzdłuż Olzy wskaźniki zanieczyszczenia powietrza powiązane z aplikacją telefoniczną np. Airly Map? Kiedy i gdzie miasto zainstaluje eko-słupki, które ostrzegają kolorem światła przed szkodliwymi dla zdrowia zanieczyszczeniami na terenach otwartych?
 5. W Budżecie Obywatelskim w projekcie nr 19, po  konsultacjach z mieszkańcami miasta, zaproponowano umieszczenie czujników w następujących rejonach:
 • ul. Zamkowej
 • skrzyżowania ul. Frysztackiej/Langera
 • skrzyżowania ul. Liburnii/Katowickiej
 • skrzyżowania ul. Dworkowej/Bielskiej
 • ul. Głębokiej/Starego Targu
 • Szkoły Podstawowej nr 6
 • skrzyżowania ul. Puńcowskiej/Orzeszkowej
 • ul. Słowiczej
 • skrzyżowania ul Błogockiej/Łyska
 • Szkoły Podstawowej nr 7.

Czy te lokalizacje będą uwzględnione w 2022 roku?

6. Gdzie jeszcze będą w mieście wyświetlane informacje o poziomie zanieczyszczenia powietrza np. na tablicach ledowych przy rondzie z ul. Katowicką czy przy Kauflandzie?

IV – ZIELEŃ W MIEŚCIE TO PODSTAWA
 1. Jak wygląda polityka zieleni w mieście: czy w planach miejscowych zaplanowano w zakresie rozwoju terenów zielonych i czy przyniesie to potrzebną równowagę klimatyczną? Jak  monitoruje się kwestię wskaźników dostępności mieszkanek i mieszkańców do zieleni np. określając czas, który jest potrzebny, by dojść pieszo do najbliższego terenu zieleni czy też obliczając powierzchnię zieleni, jaka powinna przypadać na jednego mieszkańca?
 2. Specustawa antysuszowa daje narzędzia do wprowadzania większej ilości terenów zielonych w planach miejscowych, umożliwiając wprowadzanie zieleni w obszary najgęściej zaludnione. Jakie rozwiązania w tym zakresie przewidywane dla naszego miasta?

Chcemy wiedzieć, czy i kiedy planowane są szerokie konsultacje społeczne w sprawie czystego powietrza w mieście oraz kampanie edukacyjne skierowane do osób w różnym wieku: dzieci, młodzieży i dorosłych.

Jesteśmy zdania, że czas na zdecydowane kroki, które powinien podjąć samorząd miasta we współpracy z mieszkankami i mieszkańcami w trosce o jakość powietrza w mieście, aby nie dopuścić do naruszenia dóbr osobistych takich jak zdrowie. Oby nie było za późno i obyśmy nie byli zmuszeni, wzorem innych miast, wystąpić z powództwem przeciw władzom miasta, aby chroniły nasze konstytucyjne prawo do życia w czystym powietrzu.

W naszej opinii czas najwyższy na zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej Cieszyna dedykowanej tematowi czystego powietrza: diagnoza, środki zaradcze, perspektywa wieloletnia.

Spotkanie będziemy transmitować i zapisać na facebooku na profilu Stowarzyszenie Klub Kobiet Kreatywnych w Cieszynie https://www.facebook.com/KobietyKreatywneCieszyn/

W imieniu Organizatorek pytania będzie przekazywać Roma Rojowska, prezeska Stowarzyszenia KKK. Podczas spotkania w Sali Widowiskowej Domu Narodowego w Cieszynie będą stosowane wymagania wynikające z epidemii COVID-19 tj. maseczki i dystans społeczny.

Relacja ze spotkania dotycząca odpowiedzi władz Miasta Cieszyna na pierwszą część pytań – sektor komunalno-bytowy – zamieszczona została na naszym profilu na (2) Facebook

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close