Zapytałyśmy władze Cieszyna o jakość powietrza w mieście i sposoby jego monitorowania.  Przekazujemy ratuszowe wyjaśnienia na wyrażony przez nas niepokój dotyczący metod pomiaru i sposób informowania mieszkanek i mieszkańców. Czterdzieści naszych pytań dotyczących klimatu i ochrony środowiska w Cieszynie, w tym czystego powietrza,  przesłałyśmy do Burmistrzyni Miasta Cieszyna. Następnie zostały one przedstawione władzom samorządowym podczas spotkania z jego przedstawicielami w dniu 17 lutego w Domu Narodowym. Obszerne i wyczerpujące odpowiedzi opracowane przez Urząd Miejski w Cieszynie publikujemy sukcesywnie na naszych łamach.

Pytania Stowarzyszenia KKK i odpowiedzi z Ratusza
KKK: Czy i kiedy planowane są szerokie konsultacje społeczne w temacie czystego powietrza w mieście?

Urząd Miejski w Cieszynie: W dniu 16 lutego 2022 r. rozpoczął się projekt pilotażowy pn. Laboratorium Narady Obywatelskiej o Klimacie, realizowany przez Fundację Pole Dialogu, Instytut na rzecz Ekorozwoju oraz Norsensus Mediaforum, w którym uczestniczą 4 gminy (miasta liczące 10-100 tys. mieszkańców) – Cieszyn, Michałowice, Lesko i Świdwin.

W ramach projektu w ciągu najbliższych 4-5 miesięcy będzie przeprowadzony wśród mieszkańców sondaż dotyczący problematyki związanej z zagrożeniami klimatycznymi (w tym m.in. jakość powietrza, zieleń w mieście, gospodarowanie wodami opadowymi), nabór osób chcących uczestniczyć w naradzie obywatelskiej (tzw. sąd obywatelski) oraz 3-dniowa narada w gronie wylosowanych 12-14 mieszkańców, której efektem powinno być wypracowanie rekomendacji do działań i dokumentów strategicznych/planistycznych dla władz samorządowych.

W ciągu najbliższych 2 lat (2022-2023) planowane jest opracowanie i przedłożenie Radzie Miejskiej Cieszyna (RMC) – w celu przyjęcia/uchwalenia – projektów trzech kierunkowych planów/programów w całości lub w znaczącej części poświęconych problematyce jakości powietrza i niskiej emisji (opracowanie projektów będzie poprzedzone konsultacjami/działaniami partycypacyjno-konsultacyjnymi):

 • plan gospodarki niskoemisyjnej (opracowany ze środków dotacji NFOŚ; projekt planowany do skierowania na sesję w czerwcu 2022 r.);
 • SECAP – plan działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu (opracowanie będzie sfinansowane w ramach projektu „Cieszyn – samowystarczalne miasto” ze Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2021; projekt planowany do skierowania do RMC w I półroczu 2023 r.);
 • MPA – plan adaptacji do zmian klimatu (opracowanie będzie sfinansowane w ramach projektu „Samowystarczalny Cieszyn” ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2021; projekt planowany do skierowania do RMC w I półroczu 2023 r.).
KKK: Jakie urządzenia monitorują stężenia szkodliwych substancji w powietrzu?

Urząd Miejski w Cieszynie: Stacje pomiarowe (monitoringowe) jakości powietrza mają ściśle określony status, związany z typem stacji (tła, komunikacyjna, przemysłowa), typ obszaru, na którym jest zlokalizowana (miejski, podmiejski, pozamiejski) i muszą spełniać ściśle określone parametry i uwarunkowania lokalizacyjne. Na przykład stacja tzw. tła miejskiego musi być reprezentatywna dla obszaru o powierzchni kilku km2, zgodnie z wymogami określonymi w obowiązujących przepisach w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu (aktualnie obowiązuje rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu – Dz. U. z 2020 r., poz. 2279).

Na terenie Cieszyna przez szereg lat funkcjonowała stacja pomiarowa (badająca szeroki zakres zanieczyszczeń) działająca w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, zlokalizowana przy ul. Mickiewicza 13 (na terenie DDS). Weryfikacja lokalizacji tej stacji pomiarowej przeprowadzona przez służby GIOŚ w 2017 r. wykazała, iż umiejscowienie stacji na obrzeżach miasta może budzić pewne wątpliwości w zakresie prawidłowości jej umiejscowienia w odniesieniu do obowiązujących przepisów. W związku z powyższym w dniu 20 stycznia 2020 r. cieszyńska stacja wchodząca w skład Państwowego Monitoringu Środowiska została wyłączona.

Cieszyn, ze względu na znaczną gęstość zabudowy i duże zróżnicowanie topograficzne terenu jest obszarem, na którym bardzo ciężko jest znaleźć odpowiednie miejsce spełniające wymagania cytowanego powyżej rozporządzenia. Pracownicy Urzędu Miejskiego w Cieszynie podejmowali szereg działań (współpracując w tym zakresie ze służbami GIOŚ), aby jednak znaleźć w Cieszynie miejsce spełniające wszystkie wymogi przewidziane dla stacji pomiaru jakości powietrza zgodnie z ww. rozporządzeniem, co w efekcie pozwoliło na posadowienie na terenie miasta Cieszyna przy ul. Chopina 37 stacji kontenerowej do pomiaru pyłu zawieszonego PM10, działającej w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska.

Wyniki pomiarowe są udostępniane na stronie Dane pomiarowe Cieszyn , ul. Chopina 37 , tabele – GIOŚ (gios.gov.pl), analizowane przez służby GIOŚ i na ich podstawie opracowywane są prognozy stężeń zanieczyszczeń powietrza, a także ogłaszane są poziomy zagrożenia smogowego przez Wojewodę Śląskiego; działania służb komunalnych w tym zakresie koordynuje Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego (MCZK).

dop. KKK – Poniżej zamieszczamy nasze uzupełnienie informacji z Urzędu Miejskiego zilustrowane pobranym ze strony wykresem z dnia 07.04.2022 r. obrazującym permanentne przekroczenia norm dopuszczalnego dobowego stężenia PM10 w ciągu ostatnich 30 dni, a które wynosić powinno maksymalnie 50 mikrogramów na metr sześcienny, a roczne 20 mikrogramów na metr sześcienny.

Poziom PM10 w Cieszynie

PM10 to szkodliwy pył zawieszony z uwagi na zawartość takich elementów jak benzopireny, furany, dioksyny – jednym słowem, rakotwórcze metale ciężkie. Informację o przekroczonych normach ogłasza się, gdy dobowe stężenie PM10 wyniesie 200 mikrogramów na metr sześcienny – widać więc doskonale jak często wszyscy myślimy, że powietrze jest w porządku, podczas gdy jest ono bardzo zanieczyszczone, jednak nie został jeszcze osiągnięty poziom alarmowy.

Urząd Miejski w Cieszynie: Stężenia innych zanieczyszczeń powietrza (np. PM2,5) sprawdzać można na stronach czeskiego monitoringu powietrza pod adresem: ISKO (chmi.cz)

dop. KKK – Pył zawieszony PM2.5 posiada odpowiednie normy, po których przekroczeniu ogłaszany jest alarm. WHO ustaliło normę średniego dobowego stężenia pyłu zawieszonego PM2.5 na 25 mikrogramów na metr sześcienny, a roczna norma to 10 mikrogramów na metr sześcienny.

 

Informacja o jakości powietrza w Cieszynie na rok 2022KKK: Czy i kto w mieście analizuje dane z Airly Map?

Urząd Miejski w Cieszynie: Aktualnie (stan na dzień 21 lutego 2022 r.) na stronie Mapa Airly: stan jakości i poziom zanieczyszczenia powietrza w Polsce w odniesieniu do Cieszyna prezentowane były trzy punkty pomiarowe:

 • w rejonie ul. Wroniej – czujnik „prywatny” (najprawdopodobniej produkcji firmy Airly), tzw. niskokosztowy; brak danych, gdzie i w jakich uwarunkowaniach terenowych został zlokalizowany; jak w przypadku zdecydowanej większości tego typu czujników, wyniki pomiarów mają przede wszystkim walory edukacyjne i nie są uwzględniane w analizach na potrzeby bieżącego monitorowania jakości powietrza i informowania o zagrożeniach;
 • w rejonie Rynku – czujnik „prywatny” (najprawdopodobniej produkcji firmy Airly), tzw. niskokosztowy; brak danych, gdzie i w jakich uwarunkowaniach terenowych został zlokalizowany;
 • przy ul. Chopina 37.

Monitoring jakości powietrza jest w koordynowany i prowadzony przez GIOŚ w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska zgodnie z ustawą z dnia 10 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, a jego wyniki i oparte na badaniach prognozy jakości powietrza wykorzystywane są również przez Wojewodę Śląskiego i służby zarządzania kryzysowego w ramach czynności podejmowanych zgodnie z tzw. Planem Działań Krótkoterminowych, będących częścią programów ochrony powietrza województwa śląskiego..

Służby komunalne nie analizują danych z Airly Map. Przy podejmowaniu działań w zakresie zanieczyszczenia powietrza jesteśmy zobligowani stosować obowiązujące przepisy prawa i opierać się na danych Państwowego Monitoringu Środowiska, zgodnie z zapisami programów ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego.

KKK: Na jakiej podstawie prognozuje się poprawę jakości powietrza?

Urząd Miejski w Cieszynie: Pytanie nie do końca zrozumiałe. Generalnie prognozy jakości powietrza sporządza GIOŚ w ramach prowadzonego monitoringu jakości powietrza, udostępniając je na bieżąco na stronie https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution w zakładce → Prognozy jakości powietrza.

KKK: Jak działa system monitorowanie zanieczyszczeń i informowania o smogu?

Urząd Miejski w Cieszynie: Monitoring jakości powietrza jest w koordynowany i prowadzony w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska zgodnie z ustawą z dnia 10 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

Przy podejmowaniu działań w zakresie zanieczyszczenia powietrza służby komunalne są zobowiązane stosować obowiązujące przepisami prawa i opierać się na danych Państwowego Monitoringu Środowiska, zgodnie z zapisami programów ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego (patrz pkt 7). W przypadku uzyskania z Państwowego Monitoringu Środowiska informacji o wystąpieniu II lub III stopnia poziomu ostrzegania, stosowana informacja przekazywana jest mieszkańcom poprzez strony internetowe miasta Cieszyna, lokalne media oraz mailem do wybranych podmiotów (przedsiębiorcy, instytucje) wchodzących w skład Systemu Wczesnego Ostrzegania. Ponadto Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego informuje mailem o zagrożeniu ośrodki oświatowe, placówki opiekuńcze, szkoły, przedszkola, żłobki, domy opieki dziennej, ośrodki zdrowia, szpitale, ośrodki opieki zdrowotnej.

W 2020 roku poziom I, czyli powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM 10 w powietrzu, został ogłoszony w dniach od 20 lutego do 31 grudnia; II poziom ostrzegania był ogłaszany w dniach: 1 października, 2 grudnia, 3 grudnia, 12-13 grudnia oraz 21 grudnia, natomiast poziom III nie był ogłaszany.

Natomiast w 2021 roku poziom I został ogłoszony w okresach:

 • ryzyku wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego substancji w powietrzu dla pyłu PM 10 – od 25 lutego do 31 grudnia;
 • ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego substancji w powietrzu dla pyłu PM 10 – od 25 marca do 31 grudnia;
 • ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego substancji w powietrzu dla pyłu PM 2,5 – od 25marac do 31 grudnia.

Poziom II w roku 2021 wystąpił w dniach: 11 stycznia, 18 stycznia, 1 lutego, 9-10 lutego, 15 lutego, 13-14 grudnia, 26 grudnia i 28 grudnia, a poziom III został ogłoszony w dniu 27 grudnia.

KKK: Czy i kiedy pojawią się w śródmieściu i w okolicy ścieżki spacerowej wzdłuż Olzy wskaźniki zanieczyszczeń powietrza powiązane z aplikacją telefoniczną (…)? Kiedy i gdzie miasto zainstaluje eko-słupki, które ostrzegają kolorem światła przed szkodliwym dla zdrowia zanieczyszczeniami.

Urząd Miejski w Cieszynie: Gmina Cieszyn dwukrotnie aplikowała o środki zewnętrzne na budowę systemu monitorowania i informowania o jakości powietrza – jako jednego z elementów działań edukacyjnych – w oparciu o sieć czujników tzw. niskokosztowych oraz monitory informujące o wynikach pomiarów:

 • w 2019 r. w ramach projekt pn. „AIR TRITIA +” (program Interreg Central Europe), dotyczącego zarządzania jakością powietrza na pograniczu polsko–czesko-słowackim (projekt koordynowany przez Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA); projekt nie uzyskał dofinansowania;
 • w 2020 r. w ramach projektu pn. „AIR-Cieszyn, czyli Informuję – Ostrzegam – Kontroluję”, będącym jednym z szeregu przedsięwzięć zgłoszonych w ramach Programu Rozwoju Lokalnego; z uwagi na przyznanie miastu zdecydowanie niższej – niż pierwotnie zakładano – kwoty dotacji, przedsięwzięcie to nie będzie realizowane w ramach projektu „Cieszyn – samowystarczalne miasto”.

Planowana jest budowa systemu monitorowania i informowania finansowanego ze środków budżetu miasta, w oparciu o mniejszą niż pierwotnie planowano liczbę czujników. Aktualnie prowadzone są rozmowy z dwoma dostawcami tego typu systemów (AIRLY oraz SYNGEOS) na temat oferty cenowej i możliwości uruchomienia sieci. Przyjęto założenie, że system „miejski” powinien być – pod względem wyników pomiarów – jak najbardziej wiarygodny i porównywalny do wyników pomiarów prowadzonych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (to kwestia przede wszystkim odpowiedniego i regularnego kalibrowania urządzeń pomiarowych do urządzeń referencyjnych, czyli stacji GIOŚ, a także lokalizacji czujników zgodnie z zasadami stosowanymi w ramach monitoringu państwowego). Do obu wskazanych firm została skierowana propozycja przeprowadzenia w I półroczu 2022 r. testowych pomiarów w 3 punktach miasta przez okres 3 miesięcy w celu określenia zakresu i skali zgodności pracy czujników niskokosztowych z badaniami prowadzonymi na stacji GIOŚ przy ul. Chopina 37.

Docelowa lokalizacja czujników będzie uwzględniała przede wszystkim wymagania obowiązujących w tym zakresie przepisów i wytycznych („kryteria lokalizacji punktów pomiarowych oraz wymagania dotyczące reprezentatywności stanowisk pomiarowych”), zwartych w obowiązujących przepisach – przede wszystkim w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu oraz w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (Dz. Urz. UE L 152 z 11.06.2008, str. 1).

KKK: Czy te [wskazane w projekcie nr 19 Budżetu Obywatelskiego lokalizacje czujników] będą uwzględnione w 2022 roku?

Urząd Miejski w Cieszynie: W ramach budżetu obywatelskiego w roku 2019 został złożony wniosek o realizację projektu „Monitoring jakości powietrza w Cieszynie”, przewidzianego do realizacji w 2020 r., a nie w roku 2022. W wyniku głosowania projekt uzyskał 17. lokatę z 83 głosami. Do realizacji wybranych zostało 5 projektów, a 5. projekt uzyskał 240 głosów. Tym samym przedmiotowy projekt nie uzyskał wystarczającej akceptacji mieszkańców, aby zostać skierowany do realizacji. Kwestię ewentualnej lokalizacji czujników omówiono.

KKK: Gdzie jeszcze będą w mieście wyświetlane informacje o poziomie zanieczyszczeń?

Urząd Miejski w Cieszynie: Miejsca i sposób prezentacji wyników pomiarów zostaną wybrane w uzgodnieniu z dostawcą systemu; wstępnie rozważane (…) były lokalizacje na Rynku oraz w rejonie węzła przesiadkowego przy ul. Hajduka, a także na terenie wszystkich lub wybranych placówek oświatowych (monitory w szkołach, przedszkolach, żłobkach).

*wytłuszczenia – red.

** zdjęcie Radzik100 (Filip) objęte licencją Creative Commons

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close