Regulamin korzystania z portalu internetowego cieszynskienaobcasach.pl

Pragniemy by użytkowniczki i użytkownicy naszego Portalu mieli zapewnione bezpieczeństwo podczas korzystania z niego. Prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem dotyczącym zasad korzystania i przestrzegania Waszych praw i sposobu korzystania zgodnie z tymi zasadami.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Właścicielem Portalu jest Stowarzyszenie Klub Kobiet Kreatywnych z siedzibą w Cieszynie, ul. Gen. J.Hallera 4/11, wpisanego do „Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej” Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000311123, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, SĄD REJONOWY BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, NIP: 548-25-64-665 („Właściciel”).
 2. Właściciel bezpłatnie udostępnia Portal użytkowniczkom i użytkownikom Internetu. Rozpoczęcie korzystania z Portalu, w tym z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest tożsame z wyrażeniem zgody na warunki przedstawione w niniejszym „Regulaminie”.
 3. Niniejszy regulamin dostępny jest przez cały okres istnienia Portalu, a dostęp do jego zapisu następuje poprzez kliknięcie zakładki „REGULAMIN” w stopce Portalu.

RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH ZA POMOCĄ PORTALU

 1. Portal może udostępniać następujące funkcjonalności:
  – treści tematyczne,
  – komentowanie w wybranych modułach,
  – możliwość recenzowania i dodawania produktów,
  – polecanie artykułów innym osobom,
  – fotogalerie, video,
  – funkcje portalu społecznościowego, umożliwiającego nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów pomiędzy innymi użytkownikami, w celu wymiany informacji, komentarzy i poglądów, korzystania z materiałów zamieszczonych na Portalu oraz publikowania i udostępniania innym użytkowniczkom i użytkownikom, własnych informacji i materiałów.
  – inne.
 2. Portal służy także wymianie informacji, komentarzy i opinii poprzez zamieszczanie tekstów i wideo autorstwa użytkowniczek i użytkowników i publicznego udostępniania takich materiałów innym osobom na stronie Portalu.

WYMAGANIA TECHNICZNE DO KORZYSTANIA Z PORTALU

 1. W celu korzystania z Portalu, trzeba dysponować sprzętem komputerowym spełniającym następujące wymagania techniczne: komputer z internetową przeglądarką WWW obsługującą technologie cookies oraz JavaScript.

ZASADY KORZYSTANIA Z PORTALU

 1. Czas korzystania Portalu nie jest z góry ograniczony.
 2. Korzystanie z Portalu jest nieodpłatne.
 3. Dodatkowym kosztem jest jedynie koszt połączenia z serwerem, gdzie umieszczono Portal, a którego wysokość jest zależna od czasu trwania połączenia i taryfy stosowanej przez operatora sieci, z której korzystacie.
 4. Korzystająca/y z Portalu zobowiązuje się do podejmowania tylko i wyłącznie działań zgodnych z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami oraz zobowiązuje się do przestrzegania zakazu dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 5. Korzystanie z Portalu podlega ograniczeniom wynikającym z przepisów prawa polskiego oraz z powszechnie przyjmowanych zasad postępowania odnoszących się do wszystkich użytkowników Internetu, które mają na celu ochronę ich interesów oraz interesów osób trzecich (netykieta).

ZOBOWIĄZANIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ WŁAŚCICIELA

 1. Informacje zawarte w Portalu a umieszczone przez Właściciela zostały zebrane/opracowane w dobrej wierze.
 2. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przesyłane dane, w sytuacji, gdy nie jest on inicjatorem transmisji, nie wybiera odbiorców danych oraz w przypadku, gdy nie usuwa lub nie modyfikuje danych będących przedmiotem transmisji.
 3. Właściciel podejmie wszelkie działania zmierzające do zapewnienia stałego dostępu do Portalu. Właściciel zastrzega sobie jednak prawo do okresowego zawieszenia funkcjonowania Portalu z ważnej przyczyny bez wcześniejszego powiadomienia o tym fakcie.
 4. Właściciel dokłada wszelkich starań, by umożliwić jak najobszerniejszy dostęp do informacji znajdujących się w sieci. Dlatego na stronach Portalu publikowane są linki do stron zewnętrznych zawierających interesujące informacje. Właściciel nie zweryfikował treści stron internetowych, z którymi połączone są Serwisy i nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość. Umożliwienie połączenia ze stroną nie będącą własnością Właściciela nie oznacza, że rekomenduje on taką stronę lub produkty czy też usługi, o których mowa na stronie prowadzonej przez osobę trzecią.
 5. Właściciel nie odpowiada za politykę prywatności innych stron i nie ponosi również odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z korzystania ze stron, do których umieszczono linki w Portalu.
 6. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane, które transmituje oraz zapewnia automatyczne i krótkotrwałe pośrednie przechowywanie tych danych w celu przyspieszenia ponownego dostępu do nich na żądanie innego podmiotu oraz:
  – co do zasady nie usuwa albo nie modyfikuje danych,
  – posługuje się uznanymi i stosowanymi zwykle w tego rodzaju działalności technikami informatycznymi określającymi parametry techniczne dostępu do danych i ich aktualizowania, oraz
  – nie zakłóca posługiwania się technikami informatycznymi uznanymi i stosowanymi zwykle w tego rodzaju działalności w zakresie zbierania informacji o korzystaniu ze zgromadzonych danych.
 7. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane, o ile udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania tych danych przez użytkowniczki/ów, nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.
 8. Właściciel dba o to, by wszystkie umieszczane w Portalu przez Właściciela materiały były najwyższej jakości, kompletne i wartościowe. Zaznaczamy jednak, że Właściciel nie gwarantuje dokładności materiałów umieszczonych w Portalu (tekstów, obrazów i pozostałych plików).

PRAWA AUTORSKIE

 1. Wszelkie prawa do Portalu są zastrzeżone (o ile nie zaznaczono inaczej). Zastrzeżenie praw obejmuje zarówno zawartość strony – jej elementy tekstowe i graficzne, jak również projekt i układ poszczególnych zakładek Portalu. Korzystanie z Portalu przez użytkowniczki/ów nie wiąże się z przeniesieniem na ich rzecz jakichkolwiek majątkowych praw autorskich do tekstów, utworów, oznaczeń czy baz danych znajdujących się w Portalu.
 2. W odniesieniu do treści i utworów zamieszczonych w Portalu użytkowniczki/cy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128 poz. 1402), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo Własności Przemysłowej (Dz.U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508 ze zmianami).
 3. Właściciel zaznacza, że wszelkie kopiowanie, modyfikowanie lub transmitowanie całości lub części Portalu, w zakresie w jakim nie jest to niezbędne do zwykłego korzystania z niego, bez pisemnej zgody Właściciela jest zabronione (poza szczególnymi przypadkami oznaczonymi w przepisach prawa).
 4. Zachęcamy nasze użytkowniczki/ów do współpracy z Portalem. Dziękując za przesyłane materiały zaznaczamy jednak, że Właściciel nie zwraca materiałów niezamówionych i może dowolnie decydować o ich publikacji.
 5. Użytkowniczka/nik, udostępniający na Portalu jakiekolwiek materiały innym udziela Właścicielowi na czas nieokreślony, niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na wykorzystanie takich materiałów i utworów, na następujących polach eksploatacji:
  – trwałe lub czasowe zwielokrotnienie utworów w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w szczególności wprowadzanie do pamięci operacyjnej, magnetycznej, magneto-optycznej lub optycznej komputerów i innych urządzeń technicznych, publikowanie wewnątrz i na okładkach,
  – wprowadzanie do obrotu, najem i użyczenie,
  – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
  – wykonywania praw zależnych (rozporządzanie i korzystanie z opracowania) wraz z prawem do zezwalania na wykonywanie praw zależnych.
 6. Użytkowniczk/nik udostępniający na Portalu jakiekolwiek materiały innym udziela im na czas nieokreślony, niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na wykorzystanie takich materiałów i utworów na następujących polach eksploatacji:
  – trwałe lub czasowe zwielokrotnienie utworów w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w szczególności wprowadzanie do pamięci operacyjnej, magnetycznej, magneto-optycznej lub optycznej komputerów i innych urządzeń technicznych;
  – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 7. Właściciel pragnie zwrócić uwagę użytkowniczek/ników, iż udostępniając swoje utwory lub przedmioty prawa własności przemysłowej na Portalu decydują się na publiczne ich udostępnienie nieograniczonemu i nieokreślonemu kręgowi czytelniczek/ów i użytkowniczek/ów Portalu, co może nieść za sobą konsekwencję dotyczące możliwej przyszłej ochrony praw do takich utworów i przedmiotów prawa własności przemysłowej.
 8. Nazwy produktów Właściciela, zamieszczone na Portalu, są nazwami handlowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi. Wszystkie użyte na Portalu inne znaki i nazwy firmowe lub towarowe należą lub są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych. Podlegają one ochronie zgodnie z właściwymi przepisami prawa i ich wykorzystywanie jest zabronione, w związku z czym, dostępu użytkowniczek/ów do Portalu nie należy interpretować jako przyznania jakiejkolwiek licencji lub prawa do korzystania ze znaków występujących na Portalu bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela takich znaków.

PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

 1. Reklamacje dotyczące korzystania z Portalu mogą być składane Administratorowi pisemnie, na adres Administratora lub na adres e-mail:
  redakcjacno@gmail.com
 2. W reklamacji wystarczy podać informacje niezbędne do ustalenia, który użytkownik ją składał i co jest przedmiotem reklamacji. W przypadku reklamacji pisemnych potrzebny jest również adres do kontaktu.
 3. Odpowiedź zostanie udzielona w ciągu maksymalnie 14 dni i przesłana tą samą drogą, którą została złożona.
 4. W przypadku braku akceptacji przez zgłaszającego reklamację stanowiska Administratora, zgłaszający reklamację może dochodzić swych praw na zasadach ogólnych, korzystając z sądowych metod dochodzenia roszczeń, a w przypadku zgody obu stron – z pozasądowych metod rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ istnieje platforma ODR – internetowego rozstrzygania sporów między konsumentami a przedsiębiorcami.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. We wszystkich sprawach dotyczących korzystania z Portalu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Regulamin nie wyłącza ani nie ogranicza żadnych uprawnień użytkowniczek/ów, które przysługują im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi użytkowniczkom/om Portalu określone uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
 3. Więcej informacji o zasadach ochrony prywatności obowiązujących na Portalu dostępnych jest pod adresem https://cieszynskienaobcasach.pl/polityka-prywatnosci/

Wersja obwiązuje od dnia 1 września 2020 r.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close