O najważniejszych zadaniach proekologicznych ze Starostą Cieszyńskim Januszem Królem rozmawia Katarzyna Raszka-Sodzawiczny

starosta cieszyński Janusz Król

Powiat Cieszyński w swoich zadaniach nacisk kładzie na ekologię. Oprócz licznych działań związanych z termomodernizacją obiektów czy wymianą kotłów wykorzystywanych w systemach ogrzewania, co ma znaczący wpływ na poprawę wskaźników ekologicznych, w ostatnich latach udało się też zainstalować na kilku obiektach panele fotowoltaiczne.

Pod koniec 2016 r. uruchomiliśmy 9 instalacji fotowoltaicznych (paneli słonecznych produkujących darmową energię elektryczną) na sześciu obiektach będących własnością Powiatu Cieszyńskiego. Przeprowadzona inwestycja, dzięki produkcji energii elektrycznej na własne potrzeby generatorami fotowoltaicznymi, wpłynęła na oszczędności w zakupach energii elektrycznej oraz na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych. Łącznie roboty budowlane opiewały na kwotę ponad 2 mln zł, na co udało nam się pozyskać dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Trwa realizacja kolejnych dużych inwestycji proekologicznych, na które samorząd powiatowy pozyskał środki unijne.

Cały projekt nosi nazwę Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu. Dotyczy on czterech naszych placówek oświatowych w siedmiu budynkach. Wartość projektu wynosi ponad 8 mln zł, a kwota pozyskanego dofinansowania to 6,3 mln zł. Działania polegające na dociepleniu ścian, dachów, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacji wewnętrznej instalacji CO i CWU, modernizacji źródła ciepła poprzez zastosowanie gruntowej pompy ciepła, przyczynią się do znaczącej poprawy sprawności systemu eko-energetycznego. W wyniku realizacji projektu nastąpi

panele fotowoltaiczne na dachu starostwa

zmniejszenie zużycia energii końcowej i ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. Zasada ta będzie realizowana poprzez zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł. Zaplanowane działania przyczynią się do ochrony środowiska naturalnego, a to nasz priorytet.

Aby chronić nasze środowisko oprócz konkretnych działań ważna jest edukacja w tym zakresie. Jak to wygląda w naszym powiecie?

Edukacja ekologiczna na terenie powiatu cieszyńskiego prowadzona jest przez wiele instytucji i w różnych dziedzinach dotyczących ochrony środowiska m.in. przez szkoły, stowarzyszenia działające na terenie powiatu cieszyńskiego czy nadleśnictwa Dostrzegamy też duże zaangażowanie w prowadzeniu powszechnej edukacji przez samorządy gminne w zakresie właściwego postępowania z odpadami, dostosowania się do systemu odbioru odpadów oraz uiszczania opłat za ich odbiór i transport do miejsc unieszkodliwiania.

W wyniku edukacji wzrasta zainteresowanie wykorzystaniem energii odnawialnej w gospodarstwach domowych oraz obiektach użyteczności publicznej na rzecz poprawy jakości powietrza. Widoczna jest aktywność mieszkańców w poszukiwaniu źródeł finansowania instalacji grzewczych z zastosowaniem energii odnawialnej. Mimo, że świadomość ekologiczna oraz proekologiczne postawy mieszkańców powiatu cieszyńskiego widać m.in. w ogólnej akceptacji i dbałości o utrzymanie obszarów objętych ochroną przyrodniczą, zaangażowaniu w wdrażaniu systemów selektywnej zbiórki odpadów, w tym odpadów biodegradowalnych, w postępach realizacji systemów kanalizacji ściekowej oraz innych działaniach, to pozostają jeszcze tematy wymagające rozwiązań systemowych.

Kształtowanie odpowiednich postaw proekologicznych trzeba rozpoczynać jak najwcześniej.

I tak się dzieje. Na szczególną uwagę zasługuje działalność Fundacji Możesz wiedzieć więcej, działającej przy Zespole Szkół Technicznych im. płk. Gwidona Langera w Cieszynie, która – na bazie pracowni energii odnawialnej – organizuje od lat międzynarodową konferencję poświęconą odnawialnym źródłom energii. W tym roku była to już XV edycja, a takie działania pozwalają kształtować nawyki związane z koniecznością ochrony środowiska wśród młodzieży z naszego powiatu.

Cykliczną formą edukacji jest również zadanie organizowane przez Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Oddział Beskid Śląski pn. Jesienne sprzątanie rezerwatów przyrody, mające na celu zachęcanie młodzieży do dbałości o środowisko i przybliżenie wartości krajoznawczo-przyrodniczych najbliższej okolicy. Oba te zadania są wspierane przez nasz samorząd poprzez granty.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close