W ramach programu “Rozwój Lokalny”, finansowanego z Funduszy norweskich i EOG dla małych miast tracących znaczenie, Ratusz otrzymał na projekt „Cieszyn – miasto samowystarczalne” dotację w wysokości 3 521 346,00 EUR, czyli 15 327 221, 28 PLN. W konkursie wybrano 29 miast, Cieszyn znalazł się na 21 miejscu, otrzymując łącznie 163 punkty – liderem został Tarnów oceniony za projekt „Nowe spojrzenie” na 203, 67 punktów.  W konkursie rozdzielnie oceniano dwie części projektu: Plan Rozwoju Lokalnego (pieniądze dla miasta) i Plan Rozwoju Instytucjonalnego (dla Urzędu Miejskiego). Na sumę 163 punktów złożyła się ocena za część pierwszą w wysokości 75,67 punktów (wymagane minimum to 66 pkt), za drugą część – 40,00 punktów (minimum 30 pkt).

CO W CIESZYNIE RATUSZ UZNAŁ ZA WARTE ZMIANY
 1. Podniesienie jakości życia mieszkańców, turystów i użytkowników (w tym grup defaworyzowanych)
 2. Ożywienie gospodarcze w oparte o aktywność mieszkańców, kreatywność i przywiązanie do tradycji
 3. Uruchomienie aktywnej polityki środowiskowej, partycypacyjnej i społecznej wpisującej się w to ożywienie.
JAK WE WNIOSKU OPISNO CIESZYN 
 • Cieszyn jest miastem silnej wspólnoty jej mieszkańców, a na ten związek Cieszynianie w swojej historycznej gwarze mają nawet specjalne słowo „stela”. Silna wspólnota Cieszynian to również dynamicznie rozwijające się miasto.
 • Cieszyn to miasto młode w każdym wieku i skrojone na ludzką miarę. Podejmowane działania w ramach programu rozwoju lokalnego mają wzmacniać wielofunkcyjność miasta jako stolicy Śląska Cieszyńskiego w wymiarze usługowym, gospodarczym, kulturowym, akademickim i transgranicznym oraz zahamować utratę funkcji i pozycji społeczno- gospodarczej.
 • Aktywna polityka mieszkaniowa oraz integracja międzypokoleniowa pozwalają na tworzenie wspólnoty. Wysoka jakość życia, dostęp do mieszkań to czynniki, które zatrzymają w Cieszynie ludzi młodych, a jednocześnie przyczynią się do poprawy dobrostanu seniorów.
 • Dostępność Cieszyna przejawia się dostosowaniem przestrzeni publicznych i usług do osób w każdym wieku, wszystkich mieszkańców oraz turystów.
 • Samowystarczalność nie oznacza zaspokajania potrzeb w sposób samodzielny, ale wdrażanie zasad gospodarki obiegu zamkniętego poprzez samowystarczalność energetyczną oraz tworzenie samowystarczalnych dzielnic miasta adaptujących miasto do zmian klimatu.
 • Adaptacja do zmian klimatu dokonuje się poprzez wykorzystanie potencjału terenów zielonych, w tym chronionych. Miasto ma własne zielone płuca, o które chce dbać i rozwijać.
 • Zmiana profilu gospodarczego miasta bazująca na wykorzystaniu potencjału rozwojowego przemysłów kreatywnych oraz czasu wolnego przełoży się na budowę pozycji konkurencyjnej miasta oraz tworzenie atrakcyjnego rynku pracy.
 • Cieszyn to dobrze zarządzane miasto korzystające z zasobów lokalnych instytucji publicznych. oraz potencjału sektora organizacji pozarządowych, w tym podmiotów ekonomii solidarnej. Dumą miasta jest jego lokalność, która buduje Cieszyn miastem otwartym, a nie tylko dostępnym.
WIZJA ZMIANY CIESZYNA WEDŁUG RATUSZA 

Cel 1 . Wymiar Społeczny —  Wspólnota międzypokoleniowa:

 • Aktywna polityka mieszkaniowa odpowiadająca potrzebom mieszkańców
 • Wsparcie procesów integracji międzypokoleniowej
 • Rozwój mechanizmów ekonomii społecznej i solidarnej w Cieszynie

Cel 2 .Wymiar Gospodarczy —  Wspólnota kreatywna:

 • Rozwój gospodarki w oparciu o innowacje i przemysły kreatywne
 • Wspieranie edukacji dla kreatywnej gospodarki

Cel 3. Wymiar Środowiskowy —  Wspólnota zrównoważona:

 • Poprawa jakości powietrza poprzez aktywną politykę zwiększenie powierzchni zielonych i wzmacnianie znaczenia OZE w cieszyńskim bilansie energetycznym
 • Tworzenie mechanizmów adaptujących miasto do zmian klimatycznych
 • Gospodarka obiegu zamkniętego jako szansa rozwoju społeczno-gospodarczego

Cel 4. Wymiar Przestrzenny — Wspólnotowa przestrzeń publiczna:

 • Wzmocnienie lokalnych wspólnot poprzez przekształcenie przestrzeni publicznej
 • Poprawa dostępności Cieszyna
CO RATUSZ SFINANSUJE Z PLANU ROZWOJU LOKALNEGO
 1. Szkoła Rzemiosł (realizacja Zamek Cieszyn) – nauka tradycyjnych technik rzemieślniczych regionu, inicjowanie nowych aktywności i firm opartych o tradycyjne dziedzictwo: inwentaryzacja zasobów regionalnych, przygotowanie projektów usług, struktur modelu biznesowego i strategii działania Szkoły, wizyty studyjne dla twórców, kadry i uczniów oraz zakup narzędzi i materiałów warsztatowych.
 2. Zielony Cieszyn (Lasek Miejski) —  uporządkowanie spływu wód deszczowych z ul. Błogockiej, wykonanie prac związanych z odbudową/przebudową ścieżek, schodów oraz mostku, wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzewostanu oraz innych prac integrujących w szatę roślinną terenów, organizację ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej, przygotowanie i wydanie dedykowanego przewodnika.
 3. Utworzenie w śródmieściu Cieszyna ogólnodostępnych terenów zielonych (vide mapka) —  opracowanie koncepcji programowej „zielonej sieci”, działania partycypacyjno-konsultacyjne, opracowanie szczegółowego projektu wykonawczego (projektowo-kosztorysowego), korytowanie, wymiana instalacji elektrycznej, wykonanie nowej nawierzchni żwirowej, latarnie, pielęgnacja i nasadzenia drzew, kwiatów i krzewów, zakup i montaż elementów małej infrastruktury i infrastruktury rekreacyjno-sportowej
 4. Samowystarczalna dzielnica Błogocka — Mickiewicza (vide mapka) — remont nawierzchni chodników i ścieżek, budowa placu zabaw, zakup i montaż ławek, stolików, koszy na śmieci, pielęgnacja drzew, sadzenie kwiatów i krzewów, budowa małych zbiorników retencyjnych.
 5. Samowystarczalna dzielnica Podgórze (vide mapka) —  remont nawierzchni chodników i ścieżek, budowa placu zabaw, zakup i montaż ławek, stolików, koszy na śmieci, pielęgnacja drzew, sadzenie kwiatów i krzewów, nasadzenie 200 drzew owocowych, budowa małych zbiorników retencyjnych.
 6. Samowystarczalna dzielnica Marklowice (vide mapka) —  remont nawierzchni chodników i ścieżek, budowa placu zabaw, zakup i montaż ławek, stolików, koszy na śmieci, pielęgnacja drzew, sadzenie kwiatów i krzewów, budowa fermy fotowoltaicznej, budowa systemu retencjonowania wody deszczowej wraz ze zbiornikiem.
 7. Cieszyńska Szkoła EkoMyślenia (w latach 2021-2023) —  ZERO WASTE KITCHEN – warsztaty kulinarne, ZERO WASTE HOME: warsztaty edukacyjne, DRUGIE ŻYCIE RZECZY – punkty wymiany rzeczy, ŚLADEM ODPADU: zorganizowanie cykl wyjazdów edukacyjnych do instalacji komunalnej, CIESZYŃSKI EKO-PIKNIK: zorganizowanie pikniku ekologicznego na Rynku w Cieszynie.
 8. Zielone sąsiedztwo —  zakupy: narzędzia i akcesoria ogrodowe, ziemia, sadzonki, wydarzenia typu „Święto miejskich plonów”, weekend otwartych ogrodów + zielone incydenty, zbiór zasad tworzenia miejsc zielonych w mieście.
 9. Dostępność Wzgórza Zamkowego — zakup kamery obrotowej na tarasie widokowym Wieży Piastowskiej, oznaczenie ścieżki zwiedzania dla osób specjalnymi potrzebami, wykonanie chodnika od parkingu do windy i ścieżki prowadzącej do Rotundy, wykonanie makiety zamku — wygląd historyczny.
CO RATUSZ SFINANSUJE Z PLANU ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO (czyli na rzecz Urzędu Miejskiego, który w imieniu Gminy Cieszyn składał wniosek o dofinansowanie)
 1. Wspólnie rozmawiajmy o Cieszynie – nowy model partycypacji społecznej w Cieszynie
 2. Partnerstwo publiczno-prywatne nowym narzędziem realizacji zadań własnych miasta
 3. System monitoringu i zarządzania zużyciem energii i wody w obiektach Miasta Cieszyn
 4. Program stażowy w Urzędzie Miejskim w Cieszynie
 5. Szkoła Liderów Miasta Cieszyna
 6. Wdrażanie dobrych praktyk w Urzędzie Miejskim w Cieszynie – wizyty studyjne i szkolenia.
CO MIASTO MA ZYSKAĆ 
 1. poprawa jakości życia i wizerunku miasta
 2. ożywienie centrum miasta przy wykorzystaniu zasobów endogenicznych
 3. rozwój gospodarczy oraz wzrost konkurencyjności miasta
 4. utworzenie mechanizmów adaptujących miasto do zmian klimatycznych
 5. poprawa jakości powietrza poprzez aktywną politykę zwiększenia powierzchni zielonych i wzmacnianie znaczenia OZE
 6. efektywniejsze wykorzystanie energii
 7. ograniczenie zjawiska miejskiej wyspy ciepła
 8. wytworzenie stref spędzania czasu na wolnym powietrzu
 9. poprawa jakość życia i estetyki miasta
 10. wzmocnienie walorów rekreacyjnych i turystycznych miasta
 11. upowszechnienie idei gospodarki obiegu zamkniętego
 12. wzrost dostępności do zasobów miasta z uwzględnieniem potrzeb i oczekiwań mieszkańców
 13. ograniczenie barier architektonicznych, urbanistycznych, cyfrowych miasta
 14. włączenie społeczności lokalnej w planowanie, wspólne projektowanie i docelowo współzarządzanie przestrzenią publiczną miasta
 15. zwiększenie wykorzystania walorów i atrakcyjności turystycznej miasta
 16. poprawa mobilności mieszkańców Cieszyna
 17. wzmocnienie mechanizmów partycypacji społecznej w procesie zarządzania miastem
 18. wzrost kompetencji pracowników zatrudnionych w Mieście Cieszyn
 19. realizacja zadań publicznych z zastosowaniem potencjału sektora publicznego poprzez wykorzystanie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

Koordynatorem projektu został Przemysław Major, II zastępca Burmistrzyni Cieszyna.

Powyższe informacje pochodzą z prezentacji okazanej  podczas konferencji prasowej w Ratuszu w dniu 20.04.2022r.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close