Poniższe opracowanie dotyczy polityki publicznej w zakresie równości płci na rynku pracy w Portugalii i powstało dzięki wizycie (job shadowing*) naszego Stowarzyszenia KKK w CITE**, czyli rządowej Komisji ds. Równości w Pracy i Zatrudnieniu w Lizbonie – Commission for Equality in Labour and Employment. W spotkaniu udział wzięła Carla Eliana da Costa Tavares, prezydentka CITE, które jest narodowym mechanizmem dla równości płci w pracy i zatrudnieniu. Komisja CITE podlega Ministerstwu Pracy, Solidarności i Zabezpieczenia Społecznego i działa w porozumieniu z członkiem rządu odpowiedzialnym za równość płci. Zostałyśmy zaznajomione z mechanizmami pozwalającymi na zapewnienie równości kobiet i mężczyzn w świecie pracy i społeczeństwie. Interesowały nas czynniki zmian sytuacji kobiet na portugalskim rynku pracy, przede wszystkim łączenia pracy zawodowej z macierzyństwem, równości w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn za tę samą pracę, przestrzeganiu przez firmy zasady “work- life-balanse”, równej reprezentacji kobiet i mężczyzn w organach administracyjnych i nadzorczych podmiotów sektora publicznego i spółek giełdowych i w możliwościach dokształcania się.

Skład członkowski CITE
Skład członkowski CITE

CITE ma trójstronny skład – po czterech przedstawicieli/przedstawicielek: portugalskiej administracji publicznej i partnerów społecznych, związków zawodowych i konfederacji pracodawców.

Misją  CITE jest dążenie do równości i braku dyskryminacji mężczyzn i kobiet na rynku pracy, w zatrudnieniu i kształceniu zawodowym. CITE współpracuje przy wdrażaniu przepisów prawnych i konwencji w tej dziedzinie, jak również w tych dotyczących ochrony rodzicielstwa, godzenia życia zawodowego, rodzinnego i osobistego w sektorze prywatnym, publicznym i spółdzielczym.

CITE zajmuje się w szczególności promocją:
 • dialogu społecznego w dziedzinie równości kobiet i mężczyzn na rynku pracy
 • studiów, badań i projektów dotyczących równości i niedyskryminacji w pracy, zatrudnieniu i szkoleniu zawodowym, a także dobrych praktyk w godzeniu życia zawodowego, osobistego i rodzinnego
 • rozwoju i organizacji szkoleń i działań w dziedzinie równości pracy, zatrudnienia i szkolenia zawodowego oraz godzenia życia zawodowego, osobistego i rodzinnego
 • współpracy na poziomie krajowym i międzynarodowym z organizacjami publicznymi i prywatnymi w działaniach i projektach związanych z misją CITE
 • świadczenia usług prawnych i informacji
 • oceny legalności przepisów dotyczących rokowań zbiorowych pod kątem ich zgodności z równością kobiet i mężczyzn w wymogach pracy.

CITE przyjmuje też skargi i wydaje opinie prawne dotyczące równości i niedyskryminacji w pracy i zatrudnieniu. Wydaje opinie prawne (w ciągu 30 dni), o które pracodawca musi obowiązkowo wystąpić przed zwolnieniem pracownic w ciąży, pracownic, które niedawno rodziły lub karmiących piersią, a także pracownika płci męskiej w okresie urlopu rodzicielskiego (urlopu ojcowskiego). CITE monitoruje przypadki ofiar dyskryminacji ze względu na płeć w pracy, zatrudnieniu lub szkoleniu zawodowym we współpracy z organami sądowymi. Zapewnia też mediacje drobnych konfliktów, a w przypadku konfliktu indywidualnego na wniosek obu stron.

Równość płci i zwalczanie dyskryminacji zapewnia w Portugalii XXIII Program Rządowy, który obejmuje pięć strategicznych obszarów interwencji:

 1. zwalczanie nierówności i dysproporcji płacowych
 2. zwalczanie segregacji w zawodach
 3. rodzicielstwo
 4. godzenie życia osobistego, rodzinnego i zawodowego
 5. równość na stanowiskach decyzyjnych.

Program Rządowy promuje równość w opiece i podziale zadań domowych i rodzinnych między kobietami i mężczyznami i zwalczanie wszelkich form przemocy, w szczególności wobec kobiet, z naciskiem na przemoc domową. Dzięki przepisom dotyczącym parytetu płci w organach zarządzających przedsiębiorstw publicznych i spółek notowanych na giełdzie, zapewnienia też zrównoważoną reprezentację na stanowiskach kierowniczych w administracji publicznej.

Koniec z różnicowaniem przez firmy wynagrodzenia ze względu na płeć

Stosowanie zasady równej płacy za taką samą pracę i równej wartości wymusza na pracodawcach ustawa (Prawo nr 60/2018) narzucająca obowiązki:

 1. Corocznej dostępności danych o różnicach płacowych, zarówno według sektora działalności (barometr), jak i firmy (bilans)
 2. Firmy mają obowiązek zapewnienia przejrzystej polityki płacowej opartej na obiektywnych i niedyskryminacyjnych kryteriach
 3. Firmy są zobowiązane do prowadzenia przejrzystej polityki płacowej, opartej na obiektywnej ocenie składników pracy, a w przypadku podejrzenia dyskryminacji płacowej, Inspekcja Pracy powiadamia firmy o obowiązku przedłożenia planu, który ocenia różnice w wynagrodzeniach. Po wdrożeniu planu firma pokazuje wyniki uzasadnienia różnic płacowych lub korektę dyskryminacji płacowej
 4. Pracownicy mogą zwrócić się do Komisji ds. Równości w Pracy i Zatrudnieniu o wydanie opinii w sprawie istnienia dyskryminacji płacowej ze względu na płeć. CITE wydaje wówczas wiążące opinie, w których stwierdza, że istnieją dowody na dyskryminację płacową ze względu na płeć. Powiadamia pracowników i pracodawców o swojej wiążącej opinii, aby ci ostatni mogli uzasadnić dowody dyskryminacji lub przedstawić w ciągu 180 dni przyjęte środki naprawcze.
Informowanie o zróżnicowaniu wynagrodzenia ze względu na płeć

Przykładem kampanii podnoszenia poziomu świadomości społecznej o dysproporcjach w wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn za tę samą pracę był projekt „Platforma Równości – Standardy”. W jego rezultacie opracowano Portugalski Standard Równych Płac, wymieniając najlepsze praktyki z islandzkim partnerem projektu. Zainicjowano wówczas coroczne obchody Krajowego Dnia Równych Wynagrodzeń w dniu 11 listopada. Napis na plakacie kampanii publicznej informuje w obrazowy sposób, że wciąż istnieje uporczywa przepaść między zarobkami kobiet a zarobkami mężczyzn – w 2019 roku wyniosła ona 14 %.

Barometr różnic płacowych

Barometr jest narzędziem dla pracodawców rozumiejących indywidualną ocenę zróżnicowania płac. Zawiera ogólne i sektorowe dane, dzięki czemu stanowi innowacyjne źródło informacji na ten temat.

Portugalskie prawo wymaga bowiem tworzenia regularnych danych o zróżnicowaniu wynagrodzeń według sektora i poziomu firmy (w tym danych zdezagregowanych według zawodu i poziomu kwalifikacji). Informacje są przygotowywane przez Biuro Strategii i Planowania Ministerstwa Pracy, Solidarności i Ubezpieczeń Społecznych na podstawie informacji (już) dostarczonych corocznie przez firmy.

Nowe obowiązki pracodawców

Ustawa nr 62/2017 ustanowiła w Portugalii regułę i obowiązek zrównoważonej reprezentacji kobiet i mężczyzn w organach administracyjnych i nadzorczych podmiotów sektora publicznego i spółek giełdowych. Prawo wymaga od tych organów sporządzania rocznych Planów Równości i publikowania ich na swoich stronach internetowych.

Projekty i kampanie publiczne CITE

 

Realizacja planów na rzecz równości

“Plany Równości” muszą być zgodne z tym, co przewidziano w dokumencie “Przewodnik do opracowania planów równości”, który – w zgodności z zaleceniami CITE – obejmuje następujące obszary:

 • równy dostęp do zatrudnienia
 • równość w warunkach pracy
 • równe wynagrodzenie
 • ochrona w rodzicielstwie
 • równowaga między życiem zawodowym a prywatnym.

Roczne Plany Równości muszą być przesłane do Komisji Obywatelstwa i Równości Płci (CIG) oraz do Komisji Równości w Pracy i Zatrudnieniu (CITE). CITE może wydawać i publikować zalecenia dotyczące Planów Równości: ich struktury, określenia celów i strategii, spójności i adekwatności środków, działań i praktyk przyjętych dla osiągnięcia celów.

Urlopy rodzicielskie takie same dla ojca jak i dla matki 

Prawna zmiana paradygmatu objęła ochronę rodzicielstwa w ten sposób, że urlopy rodzicielskie stały się równym prawem dla matki i ojca. Urlop rodzicielski wyłącznie dla ojca jest obowiązkowy i musi trwać przez 20 dni w okresie 30 dni po urodzeniu dziecka, z czego 5 bezpośrednio po urodzeniu. Pracująca matka i pracujący ojciec mają prawo z tytułu urodzenia dziecka do wstępnego urlopu rodzicielskiego w wymiarze 120 lub 150 kolejnych dni, które po porodzie mogą być dzielone przez oboje rodziców. Urlop ten może zostać zwiększony o 30 dni w przypadku, gdy każde z rodziców korzystało samodzielnie z okresu 30 dni urlopu. Istnieje też możliwość przedłużenia na kolejne 180 dni (90 dni dla każdego z rodziców) płatne do wysokości 25% wynagrodzenia brutto.

Pracujący dziadkowie z równymi prawami do opieki co rodzice

Kolejnym prawnym paradygmatem jest zaliczenie pracy w niepełnym wymiarze godzin w pierwszych 12 latach życia dziecka jako pełnego etatu przy przyznawaniu świadczeń z ubezpieczenia społecznego. Adopcja jest równoważna z urlopem wychowawczym, a pracujący dziadkowie mają prawo do opuszczania pracy w celu opieki nad wnukami, zastępując rodziców.

Elastyczny czas pracy dla rodziców dzieci do 12 roku życia

Matka lub ojciec dzieci poniżej 12 roku życia lub, niezależnie od wieku z dzieckiem niepełnosprawnym lub przewlekle chorym, mają prawo do pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy, przy czym normalny okres pracy jest równy połowie pełnego wymiaru czasu pracy, lub do pracy w elastycznym czasie pracy.

Pracownicy mogą również korzystać z innych form elastycznej organizacji pracy, takich jak praca w domu lub praca w zmniejszonym wymiarze godzin, w zależności od uzgodnień z pracodawcą.

Równowaga między życiem zawodowym i prywatnym prawem rodziców

CITE było zaangażowane w promowanie strategii zaangażowania pracodawców w kwestie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, dzielenie się dobrymi praktykami oraz wzajemne uczenie się organów ds. równości. Było to możliwe dzięki partnerstwu w projekcie  „Parents at Work” („Pracujący rodzice”), finansowanym ze środków Programu Prawa, Równość i Obywatelstwo Unii Europejskiej. Realizowano go wspólnie z Instytutem Równości Kobiet i Mężczyzn (Belgia), Komisją ds. Równości Płci i Równego Traktowania (Estonia) i Komisją Ochrony przed Dyskryminacją (Bułgaria).

Poprzez zaangażowanie się w ten projekt CITE opracowało zestaw narzędzi na temat praw rodzicielskich, który jest rozpowszechniony wśród pracowników i pracodawców w Portugalii. Poniżej prezentujemy przykłady kampanii publicznych realizowanych przez CITE na rzecz prawa pracujących rodziców do równowagi między ich życiem zawodowym a prywatnym – oto ich tytuły:

 1. Ponieważ jesteśmy pełnoetatowymi ojcami i matkami….
 2. Czy wiesz, że ….. ojciec może wziąć początkowy 25-dniowy wyłączny urlop rodzicielski?
 3. Czy wiesz, że… karmiąca matka ma prawo do zwolnienia z pracy w okresie karmienia piersią?
 4. Prawa pracowników mających obowiązki rodzinne
 5. Karmienie (piersią lub butelką daje takie same uprawnienia ojcu co matce do skróconego o godzinę dziennie czasu pracy do osiągnięcia przez dziecko wieku 2 lat)
 6. Prawa pracownika z powodu urlopów, nieobecności lub zwolnień związanych z rodzicielstwem
Program “IgualPro” nie dzieli zawodów ze względu na płeć

CITE realizowało projekt badawczy Equal Pro – Zawody nie mają płci, którego głównym celem jest zwalczanie segregacji płciowej w wyborach edukacyjnych i zawodowych dziewcząt i chłopców. Projekt skierowany jest na dekonstrukcję stereotypów związanych z różnymi dziedzinami nauki i ich zawodami, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów, w których istnieje widoczna segregacja między dziewczętami i chłopcami.

 

**W artykule o działaniach rządowej Komisji ds. Równości w Pracy i Zatrudnieniu w Lizbonie,  wykorzystałam przygotowaną przez CITE i udostępnioną mi prezentację multimedialną, za co serdecznie dziękuję jej władzom.

*Job shadowing to specjalny rodzaj wizyty poznawczej umożliwiającej obserwowanie realnej pracy organizacji goszczącej. Job shadowing dostosowuje program szkolenia do potrzeb i możliwości uczestniczek. Wizyty poznawcze Stowarzyszenia Klub Kobiet Kreatywnych zrealizowane zostały w portugalskich organizacjach i instytucjach zrzeszonych w Portugalskiej Platformie na Rzecz Praw Kobiet  (Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres). Jest ona największą portugalską organizacją społeczeństwa obywatelskiego, zajmującą się prawami kobiet i dziewcząt, zrzeszającą i koordynującą na poziomie krajowym 28 organizacji członkowskich. Platforma promuje na poziomie krajowym, międzynarodowym i Unii Europejskiej (prawodawstwo, zalecenia i wytyczne) równość kobiet i mężczyzn oraz obronę praw kobiet, w tym eliminację wszelkich form dyskryminacji kobiet. Przez cały tydzień poznawałyśmy jak działają w Portugalii systemowe założenia demokracji, równości kobiet i mężczyzn i obywatelstwa realizowane przez pozarządowe (Portuguese Network of Young People for Equality, Oporto Feminist League, Caring for the Future Foundation, Soroptimist International Lisbon Club) i rządowe organizacje (CITE i CIG).

Job shadowing odbył się w ramach naszego projektu „Język angielski szansą na rozwój organizacji kobiecej” realizowanego w programie PO WER, współfinansowanego przez Unię Europejską  w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Logo do PO WER

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close