W Lizbonie członkinie naszego Stowarzyszenia Klub Kobiet Kreatywnych z siedzibą w Cieszynie uczestniczyły w tzw. job shadowingu, formie edukacji dorosłych. Naszym zamiarem było poznanie i obserwowanie metod pracy organizacji kobiecych skupionych w Portugalskiej Platformie na rzecz Praw Kobiet. Jedną z nich była Fundacja Troska o Przyszłość (FCF), której misją jest zachowanie i upowszechnianie dorobku intelektualnego jednej jedynej kobiety – Marii de Lourdes Pintasilgo (1930-2004). Była ona pierwszą (jak dotąd jedyną) kobietą na stanowisku premiera Portugalii w V Rządzie Konstytucyjnym, która już w młodym wieku osiągnęła wielki rozgłos i stała się wybitną przywódczynią kościoła. Zdumiewające było dla nas kultywowanie pamięci dawnej liderki ruchu katolickiego w kraju, w którym po obaleniu dyktatury w 1974 roku  istnieje całkowity rozdział państwa od kościoła.

Maria de Lourdes Pintasilgo  (MLP) od 1961 roku aktywnie uczestniczyła w wydarzeniach i grupach roboczych na poziomie krajowym i międzynarodowym związanych z prawami kobiet. Archiwum historyczne prowadzone przez Fundację Troska o Przyszłość gromadzi dokumentację, która jest dorobkiem Jej życia osobistego i zawodowego. W tym zbiorze znajdują się ważne źródła dla całej współczesnej historii Portugalii i świata, głównie dla okresu od 1950 do 2004 roku.

Idea Fundacji Troska o Przyszłość (FCF) https://fundacaocuidarofuturo.pt/  została wymyślona przez samą Marię de Lourdes Pintasilgo w 2001 roku jako sposób na zmianę społecznego paradygmatu opartego na uzyskaniu zbiorowej świadomości obowiązków i odpowiedzialności w oparciu o wkład kobiet. Fundacja założyło Stowarzyszenie Graal i od 2008 roku posiada ona status użyteczności publicznej.

Problematyka działań Fundacji to:
 • jakość życia w jej wymiarze społecznym, środowiskowym, ekonomicznym i kulturowym
 • alternatywy dla sekwencji “edukacja – praca – emerytura”
 • pogłębianie problematyki “aktywność-praca” i “inżynieria zdrowia”
 • wzmocnienie zasad, wartości i mechanizmów społeczeństwa obywatelskiego
 • projektowanie nowych modeli “gospodarka-ekologia”
 • rozwój studiów nad kobietami i ich procesu emancypacyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem doświadczeń związanych z zarządzaniem politycznym i ekonomii zarządzania.

Fundacja zarządzana jest przez radę dyrektorów i radę wykonawczą, radę nadzorcza, radę powierników, a transparentność działań fundacji nadzorowana jest przez rząd.

Ramy instytucjonalnej działalności Fundacji zapewniają trzy organizacje:

 • Centrum Fundacji Portugalskich (CPF) poprzez spotkania statutowe i działalność ogólną oraz udział w tematycznej grupie roboczej “Promocja wiedzy i obywatelstwa” (GTT PCC)
 • Stowarzyszenie Graal, które jest założycielem Fundacji Caring for the Future.
 • Portugalska Platforma ds. Praw Kobiet (PpDM) poprzez spotkania i partnerstwo w działaniach instytucjonalnych, wybory do Zgromadzenia Ogólnego Europejskiego oraz Lobby Kobiet (EWL), reprezentującego PpDM.
Działalność Fundacji Troska o Przyszłość (FCF) obejmuje:
 1. Realizację projektów
 2. Partnerstwo z Centrum Dokumentacji Uniwersytetu w Coimbrze
 3. Wspieranie dziedzictwa znajdującego się w nieruchomości w Colares/Sintra, zwanej “Alto da Praia”, która obejmuje willę (3 piętra), ogród, basen, grunty rolne i jest miejscem lokalnego zakwaterowania (turystyka).
 4. Działalność Centrum Dokumentacji i Publikacji (CDP) www.arquivopintasilgo.pt obejmującego 12 017 jednostek przetworzonych już dokumentów online, z łącznej liczby 54 600 istniejących.
Fundacja zrealizowała następujące projekty:
 • “Słuchać teraźniejszości, dbać o przyszłość” w partnerstwie z Portugalską Platformą Praw Kobiet i Sekretarzem Stanu ds. Równości
 • „Rozwój i jakość życia”
 • „Umiejętność czytania, kobiety i przywództwo”
 • „Zdrowie, ze szczególnym naciskiem na zdrowie dzieci”
 • “Podejście zrównoważonego rozwoju w opiece nad pacjentem”.

Maria de Lourdes Pintasilgo dowodziła swoim działaniem i wystąpieniami na forum krajowym i międzynarodowym, że kobiety wnoszą (powinny wnosić) do przestrzeni publicznej wartość dodaną, inne troski i inne wizje, co nie oznacza, że mają one mniejszą wartość społeczną. Mówienie własnym głosem przez kobiety jest ważne dla przyjmowania strategii społecznych w przeważająco zmaskulinizowanych kontekstach.

Nie ma demokracji bez udziału kobiet

To hasło wyznaczało MLP kierunki polityki państwa, uznającego, że władza jest po wielu stronach, nie tylko po stronie rządu i że  “polityka należy do wszystkich i każdego dnia”. W centrum procesu tworzenia polityki umieszczała dążenie do zrównoważonej jakości życia. Za priorytet uważała przyspieszenie postępu w kierunku stabilizacji liczby ludności na świecie poprzez zmasowane wysiłki w zakresie zdrowia, edukacji i wykorzystania pomocy rozwojowej. Domagała się uznania ludzi za pierwszy priorytet polityki krajowej i międzynarodowej.

Planowała działania mające na celu podniesienie ubogich, marginalnych i wykluczonych grup do minimalnego minimalnego standardu w ciągu dwóch dekad. Widziała konieczność ustanowienia nowych wzorców produkcji i konsumpcji oraz zachęcanie do nowych stylów życia w kontekście zglobalizowanej gospodarki i szybkiego postępu technologicznego. Obywatelskość rozumiała jako wspieranie nowego poczucia wzajemnej odpowiedzialności, kierującego się troską – nie tylko jako zasadą etyczną, ale także jako podstawa decyzji politycznych na wszystkich szczeblach. Oczekiwała zmiany wzorców zarządzania, na poziomie krajowym i międzynarodowym, aby przezwyciężyć tam impas.

„(…) Wszystkie te doświadczenia wciąż pogłębiają moje przekonanie, że w całym spektrum tych, którzy nie mają nic i tych, którzy mają dużo, solidarność kobiet jest czymś, co musimy budować w bardzo wyraźny sposób. Od tego zależy nasze przetrwanie, więc w jakiś sposób musimy stworzyć inny rodzaj świata i inne rodzaje zasad, mechanizmów, wartości, które podkreślają naszą globalną rzeczywistość i tworzenie bardziej ludzkiego świata dla wszystkich” – tak mówiła i tego domagała się Maria de Lourdes Pintasilgo (In Women of Vision: Sixteen Founders of the International Grail Movemen)

 

Wysłuchania publiczne (Public Hearings – PH) jako interwencja polityczna kobiet

Fundacja Troska o Przyszłość (FCF) zaangażowana jest w organizację i współuczestnictwo w wysłuchaniach publicznych. Ich celem jest rewitalizacja świadomości obywatelskiej, społecznej i politycznej wokół tego czym może/powinno być uczciwe i sprawiedliwe społeczeństwo, funkcjonujące w oparciu o priorytetowe składniki jakości życia.

Całe planowanie, organizacja i realizacja przesłuchań publicznych (PH) opiera się na idei wykorzystania codziennego życia jako tworzenia poczucia obywatelstwa i wspólnej woli docenienia roli kobiet w społeczeństwie i świecie i wzmocnieniem ich upodmiotowienia. Metoda PH jest doskonałą okazją wysłuchania nie tylko głosu osób włączonych, zaakceptowanych i naśladowanych oraz zbiorowości (np. organizacji pozarządowych, elit i uznanych liderów), ale także głosu wykluczonych i niewidzialnych.

PH to prawdziwe laboratorium obywatelstwa, w którym skutecznie przeżywa się zarówno prawa człowieka, jak i obowiązki obywatelskie. W ich rezultacie oczekuje się zwiększonej mobilizacji społecznej i wskazania rozwiązań problemów w możliwej przyszłości.

Dziękujemy władzom i wykładowczyniom Portugalskiej Platformy na Rzecz Praw Kobiet za trud organizacji naszej wizyty i wynikające z niej korzyści w nabyciu nowych kompetencji i wiedzy o prawach kobiet w Portugalii.  Spotkania i wykłady umożliwiły nam poznanie metod pracy pięciu organizacji będących członkami Portugalskiej Platformy na Rzecz Praw Kobiet, a były to:  Platforma, komisje CIG i CITE, The Soroptimist International i opisana powyżej Foundation Caring For The Future.

Job shadowing realizowany był  w ramach Projektu PO WER „Język angielski szansą na rozwój organizacji kobiecej”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Logo do PO WER

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close